×

Disclaimer / Voorwaarden / AVG

Disclaimer

De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie kan desondanks geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebruik van deze webpagina, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Voor zover vanaf deze webpagina per hyperlink naar andere Internet-pagina’s wordt verwezen die door derden worden gebruikt, aanvaardt Eurolac geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Eurolac behoudt zich het recht voor om altijd wijzigingen en aanvullingen bij de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden. De teksten en afbeeldingen op de Eurolac webpagina vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze webpagina mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de webpagina staande afbeeldingen gedeeltelijk vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EUROLAC FEED PRODUCTS B.V.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten, prijsofferten en aanbiedingen waarbij als verkoopster optreedt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurolac Feed Products B.V., gevestigd te Putten (3881 PA), en aldaar kantoorhoudende aan de Sprielderweg 27.
Aanbieding en bevestiging
2. Prijsofferten en aanbiedingen, door of namens verkoopster gedaan, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, hetzij op enige andere wijze, geschieden steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten van overheidswege, na prijsofferte, aanbieding of het sluiten van een koopovereenkomst ingevoerd of aan verkoopster bekend geworden, zullen door verkoopster aan koper in rekening worden gebracht, ook al is er bij bedoelde offerte, aanbieding en/of koopovereenkomst met deze belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten geen rekening gehouden. Hetzelfde geldt ten aanzien van door de overheid na offerte, aanbieding of het tot stand komen van een koopovereenkomst toegepaste verhogingen van reeds bestaande belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten.
Levering en risico
4. Bij franco-levering door verkoopster aan koper reizen de zaken naar koper of diens bedrijf voor rekening en risico van verkoopster, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In alle andere gevallen reizen de zaken -tenzij schriftelijk anders is overeengekomen- voor rekening en risico van koper.
5. Ten aanzien van door haar verkochte en geleverde zaken is verkoopster tegenover koper alleen dan tot vrijwaring tegen verborgen gebreken gehouden en alleen dan voor schade, welke dan ook, ontstaan door verborgen gebreken, aansprakelijk, in geval dat:
a. de verkochte en geleverde zaken -hetzij mengvoeders, hetzij andere zaken- door verkoopster zelf zijn geproduceerd en rechtstreeks -derhalve niet via een tussenhandelaar- door of namens verkoopster aan koper zijn afgeleverd, doch in de hier sub a bedoelde gevallen slechts, indien en voor zover de verborgen gebreken te wijten zijn aan de schuld van verkoopster, alsmede -buiten het geval van aan verkoopster te wijten schuld- indien en voor zover de fabrikant of leverancier, van wie verkoopster de in de door haar verkochte en geleverde mengvoeders en/of andere zaken verwerkte grondstoffen en/of artikelen, waaraan de verborgen gebreken in feite kleven, heeft ontvangen, door verkoopster aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade aan verkoopster overgaat.
b. de verkochte en geleverde mengvoeders en/of andere zaken door anderen dan verkoopster zijn gefabriceerd en/of bewerkt, althans door anderen dan verkoopster zijn geleverd, zonder dat verkoopster deze mengvoeders en/of andere zaken nader heeft bewerkt en/of veranderingen heeft doen ondergaan, doch in de hier sub b bedoelde gevallen slechts indien en voor zover de fabrikant of leverancier van wie verkoopster de verkochte en geleverde mengvoeders en/of andere zaken heeft ontvangen, door verkoopster aansprakelijk kan worden gesteld en deze op zijn beurt daadwerkelijk tot het vergoeden van de geleden schade overgaat.
Aanvaarding en reclame
6. a. Koper dient de door verkoopster verkochte en geleverde zaken terstond na aflevering te controleren, voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en deugdelijkheid.
b. In geval van niet-zichtbare gebreken in het door verkoopster verkochte en geleverde zal koper hierover zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee dagen na de dag van het constateren van het gebrek en tevens binnen de tijd van zes weken na de dag van aflevering, bij verkoopster moeten
reclameren.
c. In geval van zichtbare gebreken en gebreken welke na de onder 6.a. bedoelde controle behoren te worden ontdekt, zullen reclames betreffende het verkochte en geleverde zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee dagen na de dag van aflevering, aan verkoopster moeten worden bekend gemaakt.
d. Indien binnen de hiervoor bedoelde termijn niet bij verkoopster zal zijn gereclameerd, zal de koper geacht worden het gekochte en geleverde als volkomen deugdelijk te hebben geaccepteerd respectievelijk akkoord te zijn gegaan met de geleverde hoeveelheid en gewicht en zullen vrachtbrieven, bonnen, facturen, boekhouding en verdere administratie van verkoopster als volledig en onbetwistbaar bewijs dienen.
7. a. Alle verkopen van verkoopster vinden plaats tegen de op de dag van aflevering door verkoopster berekende dagprijzen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien na het afsluiten van koopovereenkomsten van overheidswege terzake van prijsbeleid voorschriften worden uitgevaardigd en/of nadien bekend worden, ten gevolge waarvan verkoopster verplicht is andere prijzen dan de in de vorige zin bedoelde dagprijzen in rekening te brengen en/of ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst op bedrijfseconomische gronden niet meer verantwoord is, is verkoopster gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder tegenover koper tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
c. Verhoging van de transportkosten, buiten toedoen van verkoopster ontstaan en bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet bekend, mogen door verkoopster steeds aan koper worden doorberekend.
8. Mocht koper bij gebleken gegrondheid van zijn reclame -eventueel na teruggave van geleverde goederen door koper aan verkoopster- recht hebben op restitutie van het door hem aan verkoopster reeds betaalde, dan is verkoopster terstond tot terugbetaling gehouden.
Levertijden
9. a. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
b. Indien de laatste dag van een opgegeven levertijd mocht vallen op zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, een van beide Kerstdagen of de dag, welke door de overheid ter viering van de nationale bevrijding is aangewezen, geldt als laatste dag van de opgegeven levertijd de eerstvolgende werkdag.
c. Wanneer de verkochte zaken door koper na afloop van de opgegeven levertijd niet in ontvangst zullen zijn genomen door een omstandigheid welke aan koper is te wijten, zal verkoopster gerechtigd zijn naar keuze ofwel deze zaken ter beschikking te houden van koper en voor diens rekening en risico op te slaan op een door verkoopster te bepalen plaats, in welk geval koper zelf voor het afhalen dient zorg te dragen, ofwel gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomst middels een schriftelijke verklaring. In dit laatste geval is koper aansprakelijk voor de door verkoopster geleden schade.
d. In het onder 9.c. bedoelde geval blijft koper verplicht tot betaling binnen de normale betalingstermijn, in welk geval als dag van aflevering geldt de dag, waarop de zaken voor het eerst tevergeefs zijn aangeboden.
Niet toerekenbare tekortkoming
10.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoopster opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoopster niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.Indien verkoopster bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke overeenkomst.
12.Onder overmacht in bovenstaande zin wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoopster zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen:
a. stormschade en/of schade ten gevolge van andere natuurrampen;
b. storingen en/of belemmeringen door derden veroorzaakt, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
c. oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen;
d. verlies of beschadiging van materiaal bij transport;
e. ziekte van een of meer onvervangbare werknemers;
f. in- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd respectievelijk genomen door enige overheid;
g. verbod tot levering aan koper, opgelegd door groepen, organisaties, instellingen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij verkoopster is aangesloten respectievelijk, waarvan verkoopster deel uitmaakt;
h. gebrek aan of storingen ten aanzien van middelen van vervoer;
i. brand of andere ongevallen in het bedrijf;
j. niet- of niet-tijdige levering aan verkoopster door leveranciers in binnen- en/of buitenland anders dan ten gevolge van wanprestatie van verkoopster;
k. stagnatie in de binnenlandse zowel als de buitenlandse aanvoer;
een en ander zowel indien deze omstandigheden voorkomen bij het bedrijf van verkoopster als bij toeleveranciers.
13.Verkoopster heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht oplevert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had behoren te voldoen.
Eigendomsvoorbehoud
14.Zolang koper niet het volledige bedrag van de ingevolge een met verkoopster gesloten koopovereenkomst verschuldigde koopsom met eventueel renten en bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt verkoopster zich de eigendom van de ingevolge deze verkoopovereenkomst verkochte en geleverde zaken voor. Zolang verkoopster de eigendom behoudt -derhalve tot de algehele voldoening- is koper verplicht aan verkoopster of haar gemachtigde desgevraagd mede te delen, waar de verkochte en geleverde zaken zich bevinden en verkoopster of haar gemachtigde desverlangd toegang tot het verkochte en geleverde te verschaffen.
15.Ingeval koper een verplichting uit een met verkoopster gesloten koop- en verkoopovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, is verkoopster gerechtigd de verkochte en geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te vorderen.
16.Zolang koper de van verkoopster gekochte en ontvangen zaken niet volledig heeft betaald, is hij niet bevoegd deze zaken aan derden te verpanden, de eigendom daarvan aan derden over te dragen en/of daarover te beschikken, tenzij zulks geschiedt volgens de normale bestemming van die zaken en in de normale uitoefening van zijn bedrijf door koper. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs -ook indien zulks, om welke reden dan ook, nog niet het geval was- onmiddellijk voor het volle bedrag opeisbaar.
Betaling
17.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft verkoopster zonder enige korting en/of schuldvergelijking recht op betaling van de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering van de verkochte goederen.
18.Betaling aan vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen is slechts dan voor koper bevrijdend en rechtsgeldig, wanneer deze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen in het bezit zijn van een
schriftelijke machtiging tot het voor en namens verkoopster in ontvangst nemen van betalingen.
19.De koper, die de onder 17 omschreven betalingstermijn overschrijdt, zal vanaf het moment der overschrijding tot de dag der algehele voldoening over de verschuldigde koopsom, althans over het nog niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd worden van 1,5% per maand.
20.Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door verkoopster geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
21.Indien verkoopster bij wanprestatie van koper tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, wanneer het een vordering binnen Nederland betreft, en 15 % van het factuurbedrag wanneer het een vordering in het buitenland betreft, in beide gevallen met een minimum van € 100,00
22.Indien verkoopster voor of tijdens de uitvoering van een koop- en verkoopovereenkomst naar haar redelijk oordeel duidelijke aanwijzingen mocht verkrijgen, dat de kredietwaardigheid van koper gering is of sterk verminderd is, dan heeft verkoopster -zonder dat zij tot enige aanzegging of andere formaliteit tegenover koper verplicht is- het recht om niet te leveren respectievelijk verdere leveringen uit te stellen, zolang koper tot genoegen van verkoopster geen zekerheid zal hebben gesteld voor de betaling, zulks ongeacht of de betaling à contant dan wel binnen een zekere tijd na de levering dient te geschieden. In het in de vorige zin bedoelde geval zal verkoopster derhalve ook, indien de betaling niet à contant doch binnen een zekere tijd dient te geschieden, zonder meer op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de gehele koopprijs van reeds geleverde zaken en op straffe van stopzetting van de levering respectievelijk verdere levering, zekerheidsstelling voor de betaling kunnen verlangen binnen de gestelde betalingstermijn.
23.Voor zover verkoopster voorschotten in geld en/of geldleningen aan koper heeft verstrekt, direct of indirect verband houdende met verrichte en/of nog te verrichten verkopen en leveringen hetzij van mengvoeders, hetzij van andere zaken en/of met andere contractuele relaties tussen verkoopster en koper, is het hiervoor onder 17 t/m 22 -behoudens voor wat betreft de in verband met de verkoop en levering van zaken gestelde krediettermijn- mutatis mutandis van toepassing. Verkoopster heeft -tenzij later schriftelijk nader anders zal zijn overeengekomen- zonder enige korting en/of schuldvergelijking recht op terugbetaling van de aan koper in geld verstrekte voorschotten en/of geldleningen vanaf de dag, dat deze ingevolge hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke overeenkomst, dan wel ingevolge het hiervoor onder 22 bepaalde opeisbaar zijn. Vanaf die dag zal ook conform de onder 19 bepaalde rente worden berekend, tenzij bij het verstrekken van de voorschotten en/of geldleningen mondeling of schriftelijk een hoger percentage dan het daar genoemde tussen koper en verkoopster mocht zijn overeengekomen, in welk geval ook vanaf die dag rente conform dat hogere percentage aan de koper in rekening zal worden gebracht.
Afwijkende bedingen
24.Bedingen, afwijkende van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen dan van kracht indien zij schriftelijk tussen koper en verkoopster zijn overeengekomen.
Toepasselijk recht
25.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Noord-West Veluwe is verkoopster ingeschreven onder nummer 09063719 onder de handelsnaam: Eurolac Feed Products B.V., gevestigd te 3881 PA Putten, en aldaar kantoorhoudende aan de Sprielderweg 27.


AVG Wetgeving

Eurolac Feed Products gevestigd aan Sprielderweg 27, 3881 PA in Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:Eurolac, Sprielderweg 27, 3881 PA in Putten. Tel: 0341-351 562

Dhr. K. van Lindenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Eurolac.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eurolac Feed Products  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eurolac.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eurolac Feed Products  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Eurolac Feed Products  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eurolac Feed Products  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn

Personalia                      > Voor onbepaalde tijd, eindigt als een zakelijke betrekking beëindigd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eurolac Feed Products  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eurolac Feed Products  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurolac Feed Products  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurolac.nl.    We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eurolac Feed Products  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eurolac Feed Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.